STATUT  SPÓŁKI  WODNEJ GRĘBKÓW

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§1

1. Spółka nosi nazwę:Spółka Wodna  Grębków.W dalszej części statutu nazywana jest ona spółką.

2. Siedzibą spółki jest Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Węgrowie ul. Podlaska 2.

3. Terenem działania spółki jest obszar gminy Grębków.

4. Spółka utworzona została na czas nieokreślony.

 

§2

1. Spółka jest osobą prawną. Osobowość prawną spółka nabywa w dniu uprawomocnienia się

    decyzji o zatwierdzeniu statutu przez Starostę Powiatu Węgrów.

2. Spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

3. Spółka nie odpowiada za zobowiązania swych członków, a członkowie nie odpowiadają za

    zobowiązania spółki.

 

§3

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością spółki sprawuje Starosta Powiatu Węgrów zwany w dalszej

    części statutu starostą.

2. Spółka podlega zarejestrowaniu w katastrze wodnym. Z wnioskiem o wpis do rejestru występuje

    Zarząd spółki w terminie 30 dni od dnia nabycia osobowości prawnej.

3. Spółka ma prawo korzystania z pieczęci urzędowej, w sprawach związanych z egzekwowaniem

    jej należności statutowych.

 

Rozdział II

Cele spółki i środki do ich osiągnięcia.
 

§4

Celem spółki jest:

1. wykonanie i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych,

2. prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenie jej działania, w tym ochrony wód przed

    zanieczyszczeniami,

3. propagowanie prawidłowego wykorzystania gruntów zmeliorowanych,

4. udzielenie członkom pomocy w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodną.

 

§5

Do osiągnięcia celów spółki służą:

1. składki pieniężne i inne świadczenia członków,

2. świadczenia innych osób korzystających z działalności lub urządzeń spółki,

3. dochody z majątku spółki,

4. zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę,

5. pomoc udzielania przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego,

6. darowizny i dotacje innych osób prawnych lub fizycznych.

 

§6

Spółka Wodna osiąga swe cele przez:

1. wykonywanie zadań systemem gospodarczym,

2. zlecenie wykonania zadań Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych, którego jest członkiem,

3. wykonanie zadań przez członków spółki.

 

§7

1. Składki pieniężne i inne świadczenia członków spółki ustalane są w wysokości niezbędnej do

    wykonania planowanych na dany rok zadań spółki.

2. Wysokość składek i innych świadczeń powinna być proporcjonalna do korzyści odnoszonych

    przez członków, w związku z działalnością spółki.

3. Miarą korzyści o których mowa w ust.2 jest powierzchnia gruntów członka położonych w

    obszarze objętym działalnością spółki, a wyrażana w hektarach przeliczeniowych wg zasad

    stosowanych przy wymiarze podatku gruntowego.

4. Wysokość składek i innych świadczeń członków oraz zasady ich wyznaczania uchwala walne

    zgromadzenie spółki.

 

§8

1. Kwoty składek, terminy płatności oraz zakres i warunki wykonania innych świadczeń dla

    poszczególnych członków spółki wyznacza Zarząd, na podstawie uchwał walnego zgromadzenia

    spółki.

2. Ściąganie składek członków należy do Zarządu. Na zasadzie porozumienia może być ono

    powierzone urzędowi gminy.

3. Nie opłacone w terminie składki członkowskie podlegają egzekucji administracyjnej wraz

    z należnymi odsetkami.

4. Nie wykonane w terminie obowiązkowe świadczenia nie pieniężne członka, mogą być wykonane

    na jego koszt i ryzyko przez Zarząd spółki.

5. Zarząd spółki może, na wniosek członka, zamienić jego składkę pieniężną na odpowiadające jej

    świadczenia rzeczowe.

6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd spółki może zawiesić terminy płatności składki członka,

    jeżeli uzna za prawdopodobne umorzenie jej przez walne zgromadzenie spółki.

 

§9

1. Świadczenia osób nie będących członkami spółki o których mowa w §5 pkt2, ściągane są na

    podstawie ugody zainteresowanych stron lub decyzji starosty wydanej na wniosek spółki.

 

§10

1. Spółka może, na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, prowadzić działalność

    gospodarczą, dla uzyskania środków na działalność statutową. W szczególności spółka może

    wykonywać prace i usługi związane z melioracjami, gospodarką wodną i ochroną środowiska oraz  inne określone uchwałami walnego zgromadzenia spółki.

2. Zyski z działalności o której mowa w ust.1 przeznaczone są w całości na działalność statutową

    spółki.

 

§11

1. Dla prowadzenie działalności gospodarczej oraz obsługi działalności statutowej spółki może

    utworzyć biuro spółki.

2. Działalność biura spółki, oraz zakres uprawnień i obowiązków jego Kierownika reguluje

    regulamin organizacyjny ustanowiony przez Zarząd spółki.       

 

Rozdział III

Członkowie spółki.

§12

1. Członkami spółki mogą być osoby prawne lub fizyczne korzystające z urządzeń eksploatacyjnych przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami spółki powinni być właściciele gruntów położonych w obszarze działania spółki.

2. Następca prawny członka wstępuje w jego prawa i obowiązki wobec spółki.

3. Przyjęcie do spółki, na wniosek zainteresowanego, następuje w drodze uchwały Zarządu spółki.

4. Wystąpienie członka ze spółki na jego wniosek, następuje w drodze uchwały walnego

    zgromadzenia spółki.

5. Na wniosek spółki, starosta w drodze decyzji może włączyć do spółki osobę (zakład), której

    członkostwo jest uzasadnione celami dla których spółka została utworzona.

6. Walne zgromadzenie może w trybie uchwały wyłączyć ze spółki członka, który działa na szkodę

    spółki, lub w sposób rozmyślny utrudnia działania zmierzające do osiągnięcia jej celów

    statutowych.
 

§13

Członek spółki ma:

1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółki,

2. prawo do uczestnictwa w obradach zgromadzeń spółki, bezpośrednio lub przez swoich

    przedstawicieli (delegatów),

3. możliwość korzystania z urządzeń i maszyn spółki na zasadach określonych przez Zarząd,

4. możliwość korzystania z informacji i porad prawnych lub technicznych w zakresie objętym

    działalnością spółki,

5. prawo do odwołania się od decyzji Zarządu do walnego zgromadzenia spółki. Zgłoszenie

    odwołania nie wstrzymuje wykonania obowiązków wynikających z decyzji Zarządu spółki.    

 

§14

Członek spółki obowiązany jest do:

1. stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał i poleceń organów spółki,

2. terminowego opłacania składek oraz wykonania innych świadczeń wyznaczonych przez Zarząd na podstawie uchwał walnego zgromadzenia spółki,

3. udziału w naradach i zgromadzeniach spółki oraz wypełnianie obowiązków wynikających

    z wyboru do organów spółki,

4. zgłaszanie wniosków i podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia pracy spółki

    i realizacji jej celów,

5. udostępniania swoich gruntów dla wykonania prac niezbędnych dla wykonania zadań spółki bez

    żądania odszkodowania.

 

§15

1. Członek spółki obowiązany jest do niezwłocznego naprawienia szkód powstałych z jego winy

    w urządzeniach lub mieniu spółki.

2. W przypadku nie wykonania naprawy szkód w wyznaczonym przez Zarząd spółki terminie przepis §7 ust.4 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział IV

Organy spółki.

 

§16

Organami spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.


§17

1. Gdy liczba członków spółki nie przekracza 40 osób, walne zgromadzenie składa się ze wszystkich jej członków. Przy większej liczbie członków walne zgromadzenie spółki składa się z delegatów (przedstawicieli) w liczbie co najmniej 20 osób.

2. Delegaci (przedstawiciele) wybierani są przez członków spółki na zebraniach (zgromadzeniach),

    organizowanych w jednostkach administracyjnych (wsiach) położonych na terenie działania spółki w liczbie określonej przez zarząd spółki.

3. Liczba delegatów z poszczególnych wsi (jednostek organizacyjnych) powinna być proporcjonalna do powierzchni gruntów objętych działalnością spółki.

4. Każdy zakład, którego składka przekracza co najmniej 3 razy średnią kwotę składki w spółce ma

    prawo do 1 delegata (przedstawiciela) poza wyborem o której mowa w ust.2.

5. Delegaci wybierani są na okres kadencji organów spółki z tym, że wyborcy mają prawo odwołania kandydata w ciągu kadencji i wyboru na jego miejsce innego przedstawiciela.

6. Na walnym zgromadzeniu spółki każdy delegat posiada jeden głos.

 

§18

1. Walne Zgromadzenie spółki zwołuje zarząd co najmniej raz w roku.

2. Zarząd obowiązany jest zwołać walne zgromadzenie spółki na pisemny wniosek:

            - komisji rewizyjnej,

            - co najmniej 1/4 członków spółki,

            - starosty.

3. Wniosek o którym mowa w ust.2 powinien zawierać porządek obrad, oraz uzasadnienie potrzeby

    zwołania walnego zgromadzenia.

 

§19

1. Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu spółki winno zawierać proponowany porządek obrad

    oraz informację o terminie i miejscu obrad.

2. Zawiadomienie rozsyła się do wszystkich członków lub delegatów (przedstawicieli), oraz starosty na dwa tygodnie przed planowanym terminem zgromadzenia.

3. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, zarząd może zaprosić przedstawicieli instytucji

    współpracujących ze spółką lub udzielających jej pomocy. Uczestniczący, przedstawiciele, mają

    tylko głos doradczy.

4. Członkowie spółki nie będący delegatami, a uczestniczący w walnym zgromadzeniu składającym

    się z delegatów, nie mają prawa głosu.

 

§20

1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza (protokulanta).

2. Przewodniczącym obrad nie może być urzędujący członek zarządu lub komisji rewizyjnej.

3. Protokół, uchwały i inne dokumenty walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz obrad.

4. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę

obecnych delegatów (członków), z wyjątkiem uchwał określonych w §21 punkty 7-9, które           

zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co majmniej połowy liczby delegatów (członków).


§21

1. Do walnego zgromadzenia należy:

  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i rzeczowych oraz udzielanie

      absolutorium zarządowi,

  2. uchwalanie planu prac niezbędnych dla osiągnięcia celów spółki, rocznego planu finansowego

      (budżetu), wysokości składek i innych świadczeń, niezbędnych dla jego realizacji oraz zasad ich

      wyznaczania,

  3. upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek lub kredytów w imieniu spółki do ustalonej

      wysokości,

  4. wybór oraz odwołanie członków zarządu i komisji rewizyjnej,

  5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

  6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu ze Związku Spółek Wodnych,

  7. uchwalanie zmian statutu spółki,

  8. podejmowanie uchwał w sprawie: podziału spółki lub połączeniu z inną spółką,

  9. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania spółki oraz powołania likwidatora,

10. zatwierdzenie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora,

11. uchwalenie: ekwiwalentów za utracony zarobek, zasad rozliczania kosztów podróży oraz nagród dla członków zarządu i komisji rewizyjnej,

12. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez zarząd spółki

      lub stronę,

13. podejmowanie uchwał o przeznaczaniu mienia pozostałego po rozwiązaniu spółki.

2. Nie udzielenie absolutorium jest równoważne z odwołaniem zarządu spółki.

 

  §22

1. Zarząd spółki jest organem wykonawczym spółki, kieruje jej działalnością i reprezentuje spółkę na zewnątrz. W skład zarządu wchodzą:

            - przewodniczący,

            - zastępca przewodniczącego,

            - sekretarz,

            - członkowie zarządu w liczbie określonej przez walne zgromadzenie spółki.

 

§23

1. Zarząd spółki wybierany jest spośród członków spółki na okres 5 lat.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym swym posiedzeniu.

3. Jeżeli członek zarządu nie może pełnić swojej funkcji, zarząd może na jego miejsce dokooptować

    do swego składu nowego członka, którego mandat trwa do najbliższego walnego zgromadzenia.

 

§24

1. Zebrania zarządu zwołuje przewodniczący lub jego zastępca poprzez zawiadomienie członków

    zarządu i starosty o terminie, miejscu i przedmiocie obrad.

2. Obrady zarządu prowadzi jego przewodniczący lub zastępca przewodniczącego.

3. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Z posiedzenia zarządu sporządzany jest protokół, który podpisuje protokolant i przewodniczący

    posiedzenia.
 

§25

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wodnej upoważnieni są:

1. przewodniczący zarządu i główny księgowy spółki, w zwykłych sprawach związanych

    z realizacją planu finansowego i planu pracy spółki,

2. co najmniej dwóch członków zarządu w tym przewodniczący lub jego zastępca w sprawach

dotyczących: nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości spółki, zadłużania spółki,

nabywania lub zbywania nieruchomości oraz zawieranie innych umów o wartości przekraczającej

25% planowanych przychodów spółki w danym roku.

 

§26

Do zakresu działań zarządu spółki należy w szczególności:  

1. organizowanie działalności spółki w sposób zmierzający do realizacji jej celów statutowych

    i administrowanie majątkiem spółki,

2. zwoływanie walnych zgromadzeń spółki oraz przygotowanie na te zgromadzenia sprawozdań,

    planów pracy, planów finansowych, uchwał i wniosków a także innych materiałów wymagających

    rozpatrzenia przez walne zgromadzenie,

3. wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia spółki, a w tym wyznaczenie i egzekwowanie

    składek oraz innych świadczeń członków spółki,

4. prowadzenie rachunkowości spółki,

5. przyjmowanie nowych członków oraz występowanie z wnioskiem o włączenie lub wyłączenie

    członków ze spółki,

6. wnioskowanie o wydanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz spółki osób nie będących jej

    członkami,

7. wykonywanie innych czynności wynikających z zadań spółki, a nie zastrzeżonych dla jej walnego zgromadzenia lub komisji rewizyjnej.

 

§27

1. Zarząd spółki zwoływany jest przez przewodniczącego w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż

    raz w kwartale.

2. W okresie między posiedzeniami spółkę reprezentuje przewodniczący zarządu. Ze swoich decyzji i działań, przewodniczący składa zarządowi informację na najbliższym jego posiedzeniu.

3. Dla ważności uchwał zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

4. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni członkowie komisji rewizyjnej lub inni

    goście, których udział zarząd uzna za pożądany.

 

§28

1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność spółki. W jej skład wchodzą:

            - przewodniczący,

            - członkowie w liczbie ustalonej przez walne zgromadzenie spółki.

2. Przepisy dotyczące zarządu określone w §23 odnoszą się odpowiednio do komisji rewizyjnej.

3. Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.


§29

Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:

1. kontrola gospodarki finansowej spółki przeprowadzona co najmniej raz w roku przed jej walnym

    zgromadzeniem,

2. sprawdzanie sprawozdania finansowego przygotowanego przez zarząd na walne zgromadzenie

    spółki,

3. kontrola działalności spółki oraz stanu urządzeń eksploatowanych przez spółkę,

4. sporządzanie protokołów z przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz składanie

    sprawozdania z wyników przeprowadzonych kontroli na walnym zgromadzeniu spółki,

 

5. składanie walnemu zgromadzeniu wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, w tym

    wniosku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi,

6. zawiadomienie zarządu o uchybieniach stwierdzonych w trakcie kontroli, a w przypadku

    stwierdzenia wykroczeń lub przestępstwa, również starosty.


§30

1. Komisja rewizyjna może na koszt spółki powołać biegłego dla sprawdzenia działalności

    finansowej lub gospodarczej spółki, jeżeli prawidłowość prowadzenia jej działalności lub

    rzetelności ksiąg i informacji udzielanych w trakcie kontroli, budzą jej wątpliwości.

2. Wynagrodzenie powołanego przez komisję rewizyjną biegłego, ustalane jest w umowie z

    zarządem spółki.

 

§31

1. Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za prace wykonane na

    rzecz spółki.

2. Walne zgromadzenie spółki może przyznać członkom zarządu i komisji rewizyjnej:

            - nagrody rzeczowe za szczególny wkład pracy w działalność spółki,

            - ekwiwalent za stratę czasu poświęconego na prowadzenie spraw spółki,

            - zwrot kosztów podróży odbywanych w sprawach spółki.

3. Łączna suma nagród o których mowa w ust.2 pkt1 nie może przekraczać 2% przychodów spółki

    uzyskanych w roku poprzednim.

 

Rozdział V

Nadzór i kontrola nad działalnością spółki.

 

§32

1. Nadzór i kontrola nad działalnością spółki wodnej sprawuje starosta.

 

§33

1. Zarząd spółki obowiązany jest do przedłożenia staroście uchwał organów spółki w terminie 7 dni

    od dnia ich podjęcia.

2. Uchwały organów spółki sprzeczne z prawem lub statutem są nieważne. O nieważności uchwał

    w całości lub w części orzeka, w drodze decyzji, starosta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od

    daty doręczenia uchwał.

3. Starosta, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, może

    wstrzymać jej wykonanie.   

4. Decyzja, o której mowa w ust.2, jest ostateczna. Spółka, której uchwała została uchwalona, może

    zwrócić się do starosty z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, a po wyczerpaniu tego

    trybu, spółce przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 

§34

1. W przypadku powtarzającego się naruszenia przez zarząd prawa lub statutu starosta może,

    w drodze decyzji, rozwiązać zarząd i wyznaczyć osobę pełniącą jego obowiązki.

2. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust.1, stała się ostateczna,

    osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków zarządu jest obowiązana zwołać walne

    zgromadzenie w celu wybrania nowego zarządu.

3. Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu, starosta może ustanowić w

    drodze decyzji zarząd komisaryczny, nie dłużej niż na rok.

 

Rozdział VI

Rozwiązanie spółki wodnej.

§35

1. Spółka może być rozwiązana uchwałą walnego zgromadzenia.

2. Spółka może być rozwiązana przez starostę,  w drodze decyzji, jeżeli:

            - jej działalność narusza prawo lub statut,

            - upłyną termin, na jaki został ustalony zarząd komisaryczny, o którym mowa w §34

              ust.3, a walne zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego zarządu,

            - liczba członków spółki jest mniejsza od 3.

 

§36

1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie tego

    postępowania spółka działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów “w likwidacji” oraz

    zachowuje osobowość prawną.

2. Likwidatorem spółki może być członek zarządu lub inna osoba powołana uchwałą walnego

    zgromadzenia.

3. W przypadku rozwiązania spółki na podstawie decyzji, o której mowa w §35 ust.2, likwidatora

    wyznacza starosta.

4. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki zarządu spółki i podejmuje w imieniu spółki czynności

    niezbędne do zakończenia jej działalności.

5. Likwidator wynagradzany jest na koszt spółki.

6. Likwidator odpowiada za szkody powstałe wskutek przeprowadzenia postępowania

    likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub statucie spółki wodnej.

    W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora - odpowiadają oni solidarnie.

 

§37

1. Zobowiązania przypadające od spółki będącej w likwidacji pokrywane są w następującej

    kolejności:

            - zobowiązania ze stosunku pracy,

            - zobowiązania w zakresie danin publicznych,

            - koszty prowadzenia likwidacji,

            - inne zobowiązania.

 

§38

1. Starosta po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki w likwidacji o zatwierdzeniu

    ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie spółki

    z katastru wodnego.


 

na przykładzie Spółki Wodnej Grębków (statuty pozostałych Spółek wodnych są tożsame)

 

STATUT SPÓŁEK WODNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD RZSW W WĘGROWIE