STATUT REJONOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH W WĘGROWIE

z dnia 20.06.2018 r.

Rozdział I

 

            Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Rejonowy Związek Spółek Wodnych nosi nazwę „ Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Węgrowie” zwany dalej „Związkiem”.

 

 

§ 2

 

Siedzibą Związku jest Węgrów ul. Podlaska 2.

 

 

§ 3

 

Teren działania Związku obejmuje obszar całego kraju.

 

 

§ 4

 

Wykaz Członków Związku zawiera załącznik do Statutu, który podlega zmianom odpowiednio     do ilości członków.

 

 

§ 5

 

 1. Związek jest formą organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku i ma na celu zaspokojenie potrzeb w dziedzinie gospodarki wodami wskazanymi w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
   
 2. Powstały zysk Związek przeznacza na działalność statutową.

 

§ 6

 

Związek nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji Wojewody Mazowieckiego, zwanego dalej „Wojewodą” o zatwierdzeniu Statutu.

 

 

 

§ 7

 

 

Związek zawiera się na czas nieokreślony

 

§ 8

 

 

 1. Związek odpowiada za swoje  zobowiązania całym majątkiem.
 2. Członkowie Związku nie odpowiadają za zobowiązania Związku.
 3. Następca prawny Członka Związku wstępuje w jego prawa i obowiązki.

 

 

Rozdział II

 

Cele związku

 

§ 9

 

 

Celem Związku jest wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących do:
 

 1. zapewnienia wody dla ludności,
 2. ochrony wód przed zanieczyszczeniem,
 3. ochrony przed powodzią,
 4. melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
 5. wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych,
 6. utrzymywania wód z wyłączeniem działalności w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

§ 10

 

 

Związek osiąga swoje cele poprzez:

 

 1. pomoc członkom Związku w opracowaniu planów pracy oraz kosztorysów robót                    i ich budżetów,
 2. organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie robót w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji szczegółowej,
 3. utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych,
 4. wykonanie w ramach inwestycji urządzeń melioracyjnych i dróg dojazdowych na obszary zmeliorowane oraz innych dróg rolniczych,
 5. prowadzenie robót ziemnych, budowlanych oraz drogowych przyjętych na zlecenie               w ramach wolnych mocy przerobowych,
 6. racjonalną gospodarkę wodną na zmeliorowanych użytkach rolnych,
 7. współpracę w imieniu członków z jednostkami administracji państwowej i samorządowej,
 8. wykonywanie robót na rzecz innych podmiotów, w tym członków spółek wodnych,              z których zyski przeznaczone są na cele statutowe,
 9. wykonywanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnych i wodociągów,
 10. wykonywanie robót związanych z budową i utrzymaniem rowów, przepustów przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
 11. wynajem sprzętu wraz z obsługą.

 

 

 

§ 11

 

Związek może prowadzić obsługę finansowo – księgową członków Związku.

 

 

§ 12

 

Do osiągnięcia celów Związku służą:

 1. składki pieniężne członków,
 2. świadczenie pracy oraz usług,
 3. wkłady rzeczowe wniesione przez członków,
 4. wpływów z majątku,
 5. pomoc udzielana przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Rozdział III

 

Składki i świadczenia na rzecz Związku

 

§ 13

 

  1. Członek Związku jest obowiązany do wnoszenia składek i ponoszenia na jego rzecz świadczeń majątkowych i niemajątkowych niezbędnych do wykonywania statutowych zadań Związku, określonych przez Walne Zgromadzenie.
  2. Wysokość składek i innych świadczeń na rzecz Związku powinna być proporcjonalna             do korzyści odnoszonych przez członków Związku, w związku z działalnością Związku.
  3. W przypadku osiągnięcia zysku netto może być on przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.
  4. Do egzekucji  składek  i świadczeń na rzecz Związku stosuje się odpowiednie przepisy              o egzekucji należności podatkowych.

 

 

Rozdział IV

 

Prawa i obowiązki członków Związku

 

§ 14

 

 1. Członkami Związku są Spółki Wodne wymienione w załączniku do Statutu.
 2. Członkowie Związku są uprawnieni do:
 1. brania udziału za pośrednictwem swych delegatów w obradach Zgromadzenia członków Związku,
 2. wybieranie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku,
 3. korzystania z urządzeń, maszyn i innych świadczeń Związku.
 1. Członkowie Związku są obowiązani do:
 1. stosowania się do postanowień Statutu oraz od uchwał i poleceń organów Związku,
 2. opłacania składek oraz wykonywania innych świadczeń na rzecz Związku,
 3. udziału za pośrednictwem swych delegatów w zebraniach członków Związku oraz pełnienia powierzonych im obowiązków w organach Związku,
 4. przyczynienia się do osiągnięcia celów Związku.

 

 

 

Rozdział V

 

Warunki przyjmowania nowych członków oraz wykluczania członków ze Związku

 

§ 15

 

1. Przyjęcie spółki wodnej do Związku następuje w drodze uchwały Zarządu Związku podjętej na wniosek spółki.

2. Wykluczenie członka ze Związku następuje na wniosek Zarządu Związku w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia członków Związku z powodu:

 1. rażącego naruszenia obowiązków statutowych,
 2. szczególnych względów gospodarczych,
 3. przejęcie jego praw i obowiązków przez następcę prawnego.

3.  Wkład rzeczowy wniesiony do Związku przez wykluczonego członka nie podlega zwrotowi.

 

§ 16

 

Wystąpienie członka ze Związku następuje z zachowaniem jednorocznego terminu wypowiedzenia lub na wniosek członka za zgodą Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

Rozdział VI

 

Organy Związku

 

§ 17

Organami Związku są:
 

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd Związku,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

 

 1. Walne Zgromadzenie  składa się z delegatów wszystkich  członków Związku.
 2. Delegatami na Walne Zgromadzenie są:
 1. Przewodniczący Zarządu Spółki Wodnej należącej do Związku lub jego zastępca,
 2. Delegaci wybrani na Walnych Zgromadzeniach Spółek Wodnych w liczbie ustalonej przez Zarząd Związku proporcjonalnie do wysokości składki.

 

§ 19

 

 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Związku co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca każdego roku.
 2. Zarząd Związku obowiązany jest ponadto zwołać Walne Zgromadzenie Delegatów na żądanie Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej ½ członków Związku i na żądanie Wojewody.

 

§ 20

 

 1. Zarząd Związku zwołuje Walne Zgromadzenie Związku w formie pisemnego zawiadomienia z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad, przynajmniej na 7 dni przed terminem obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Związku zawiadamia równocześnie organ sprawujący nadzór i kontrolę nad Związkiem.
 3. Na Walne Zgromadzenie Zarząd Związku może zaprosić przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej współpracujących ze Spółkami Wodnymi i Związkiem.
 4. Osoby wymienione w ust. 3 mogą uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

 

§ 21

 

 1. Jeżeli Statut Związku nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Związku    z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu, rozwiązania Związku lub podziału Związku, czy też w sprawie połączenia z innym Związkiem  zapadają, większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczy członków Związku.
 3. Każdy delegat w sprawach określonych w ust. 1 ma jeden głos, a w sprawach określonych       w ust. 2 jeden głos przysługuje członkowi Związku.

 

 

§ 22

 

1.   Do Walnego Zgromadzenia należy:
 

  1. uchwalanie planu prac Związku oraz jego budżetu, w którym można upoważnić Zarząd Związku do zaciągania pożyczek lub kredytów, w imieniu Związku, do ustalonej wysokości,
  2. uchwalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Związku,
  3. wybór oraz odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości i mienia, albo zbycia lub obciążenia nieruchomości  i mienia Związku,
  6. uchwalanie Statutu oraz zmian w statucie Związku,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie  podziału Związku,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku oraz powołania likwidatorów, a także podziału Związku, czy też połączenia z innym Związkiem,
  9. zatwierdzanie ostatecznych rachunków i sprawozdań likwidatora Związku,
  10. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 1. Nie udzielenie absolutorium Zarządowi Związku jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu Związku.

 

                                                                                                              § 23

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 

 

                                                                                                               § 24

 

Protokoły Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i protokolant.

 

 

 

     § 25

 

 1. Zarząd Związku wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia, kieruje działalnością Związku, zarządza jego majątkiem, prowadzi gospodarkę finansową i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zarząd Związku do wykonania swoich zadań na rzecz członków może powołać biuro Związku.
 3. Zarząd Związku zatrudnia głównego księgowego i dyrektora biura Związku oraz ustala ich zakres obowiązków.
 4. Zarząd Związku może udzielić pełnomocnictwa dyrektorowi Związku i głównemu księgowemu do wykonania w jego imieniu zadań Związku.

 

§ 26

 

 1. Zarząd Związku składa się z 7 osób. 
 2. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu, Zastępca PrzewodniczącegoSekretarz oraz czterech członków Zarządu.
 3. Walne Zgromadzenie wybiera Członków Zarządu Związku w tym Przewodniczącego Zarządu Związku w głosowaniu jawnym na okres 5 lat.

 

§ 27

 

 1. Posiedzenia Zarządu Związku zwołuje Przewodniczący Zarządu Związku lub w jego imieniu dyrektor biura Związku zawiadamiając Członków Zarządu o terminie i przedmiocie obrad.
 2. Do ważności uchwał Zarządu Związku wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowej liczby Członków Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu Związku podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu Związku.
 4. Z posiedzenia Zarządu Związku sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zarządu Związku i Sekretarz.

 

§ 28

 

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę, a mają jedynie prawo do zwrotu kosztów podróży, diet i nagrody rocznej w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 29

 

Do składania oświadczeń w imieniu Związku, uprawnionych jest 2 Członków Zarządu Związku.
 

 

§ 30

 

1.  Do właściwości Zarządu Związku należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów Związków.

2.  Do zakresu działania Zarządu Związku należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Związku przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed innymi instytucjami,
 2. zarządzanie majątkiem Związku,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia środków trwałych Związku z wyjątkiem nieruchomości,
 4. organizowanie przy pomocy biura Związku prac i działań zmierzających do wykonania zadań Związku,
 5. nadzór nad właściwą pracą biura Związku, w tym jego dyrektora oraz głównego księgowego,
 6. przygotowanie na Walne Zgromadzenie rocznych sprawozdań, wniosków w sprawie budżetu oraz planu pracy Związku,
 7. naliczanie składek i świadczeń od członków Związku zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zgromadzenie,
 8. ściąganie składek od członków,
 9. prowadzenie wspólnej rachunkowości członków Związku i robót rzeczowych przy konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej,
 10. nadzorowanie robót przyjętych na zlecenie w ramach wolnych mocy przerobowych,
 11. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z dyrektorem i głównym księgowym,
 12. podejmowanie decyzji w sprawie zlecenia robót innym wykonawcom,
 13. zaciąganie kredytów bankowych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
 14. zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

 

§ 31

 

Zarząd Związku ma prawo obciążania członków Związku kosztami świadczeń lub prac niewykonanych w terminie.

 

 

§ 32

 

Zarząd Związku może zostać odwołany w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia z powodu:
 

 1. rażącego naruszenia obowiązków statutowych i przepisów prawa,
 2. złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji,
 3. zachowania uwłaszczającego godności sprawowanej funkcji,
 4. utracenia praw członkowskich,
 5. rozwiązania Związku.

§ 33

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Związku.
 2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Związku.
 3. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej Związku co najmniej raz w roku, przed Walnym Zgromadzeniem i przedstawienia wyników     tej kontroli Walnemu Zgromadzeniu w formie sprawozdania.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 5. Walne Zgromadzenie wybiera członków Komisji Rewizyjnej, w głosowaniu jawnym na okres pięciu lat.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 7. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały przy obecności co najmniej dwóch członków Komisji, w głosowaniu jawnym.
 8. Członek Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu Związku.

 

§ 34

 

 1. Komisja Rewizyjna obowiązana jest co najmniej raz w roku skontrolować prawidłowość wykonania budżetu, planu pracy i ksiąg rachunkowych, dowodów kasowych, korespondencji i stanu kasy.

     2. Komisja Rewizyjna ze swych czynności kontrolnych sporządza protokół oraz składa sprawozdanie wraz z wnioskami na Walnym Zgromadzeniu.

    3.  Komisja Rewizyjna ma obowiązek dokonać czynności kontrolnych na wniosek ½ członków Związku lub na wniosek Zarządu Związku i organu, który zatwierdził Statut Związku.

      4.   Komisja Rewizyjna na koszt Związku ma prawo powołać rzeczoznawców z dziedziny księgowości do zbadania bilansu Związku.

    5.   O dostrzeżonych w toku kontroli nadużyciach Komisja Rewizyjna zawiadamia niezwłocznie Zarząd Związku i organ, któremu powierzono kontrolę i nadzór nad działalnością Związku.

 

§ 35

 

Komisja Rewizyjna może zostać odwołana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia z powodu:
 

 1. rażącego naruszenia obowiązków statutowych i przepisów prawa,
 2. złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji,
 3. zachowania uwłaszczającego godności sprawowanej funkcji,
 4. utracenia praw członkowskich,
 5. rozwiązania Związku.

 

 

Rozdział VII

 

Nadzór i kontrola nad działalnością Związku

 

 

§ 36

 

 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Związku sprawuje Wojewoda.
 2. Zarząd Związku obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał organów Związku w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.
 3. Uchwały organów Związku sprzeczne z prawem lub Statutem są nieważne.
 4. O nieważności uchwały organów Związku, podjętej w zakresie działalności, o której mowa w Statucie w całości lub w części orzeka, w drodze decyzji, Wojewoda, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
 5. Wojewoda wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały może wstrzymać jej wykonanie.
 6. Po upływie terminu wskazanego w punkcie 4 Wojewoda nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały organów Spółki Wodnej. W tym przypadku Wojewoda może zaskarżyć uchwałę podjętą w zakresie działalności, o której mowa w art. 441 ust. 1 i 3, do sądu administracyjnego.                                                    

 

§ 37

 

1.  W przypadku powtarzającego się naruszania przez Zarząd prawa lub Statutu Wojewoda może w drodze decyzji rozwiązać Zarząd Związku wyznaczając osobę pełniącą jego obowiązki.

2.  W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w pkt. 1 stała się ostateczna, osoba wyznaczona do pełnienia obowiązków Zarządu Związku jest obowiązana zwołać Walne Zgromadzenie w celu wyboru nowego Zarządu Związku.

3.  Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dokona wyboru nowego Zarządu Związku, Wojewoda może ustanowić w drodze decyzji, zarząd komisaryczny Związku na czas oznaczony nie dłuższy niż rok.

 

 

 

 

Rozdział VIII

 

Rozwiązanie Związku

 

§ 38

 

 1. Związek może być rozwiązany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 2. Związek może być rozwiązany przez Wojewodę w drodze decyzji, jeżeli:
 1. działalność Związku narusza prawo lub Statut albo,
 2. upłynął termin na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny, o którym mowa w § 35 pkt 3, a Walne Zgromadzenie nie dokonało wyboru nowego Zarządu Związku,
 3. liczba członków jest mniejsza niż trzech.

 

§ 39

 

 1. Rozwiązanie Związku następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. W okresie tego postępowania Związek działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazu w „likwidacji” zachowując osobowość prawną.
 2. Likwidatorem Związku może być Członek Zarządu Związku lub inna osoba powołana uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 3. W przypadku rozwiązania Związku na podstawie decyzji, o której mowa w § 36 pkt. 2, likwidatora wyznacza Wojewoda.
 4. Likwidator wstępuje w prawa i obowiązki Zarządu Związku i podejmuje w imieniu Związku czynności niezbędne do zakończenia jego działalności.
 5. Likwidator wynagradzany jest na koszt Związku. Wysokość wynagrodzenia ustala Wojewoda.
 6. Likwidator odpowiada za szkody powstałe wskutek postępowania likwidacyjnego z naruszeniem zasad określonych w ustawie lub Statucie Związku. W przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora – odpowiadają oni solidarnie.

 

§ 40

 

Zobowiązania przypadające od Związku będącego w likwidacji pokrywane są w następującej kolejności:
 

 1. zobowiązania ze stosunku pracy,
 2. zobowiązania w zakresie danin publicznych,
 3. koszty prowadzenia likwidacji,
 4. inne zobowiązania.

 

§ 41

 

Wojewoda po utrzymaniu uchwały Walnego Zgromadzenia Związku w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznym rachunków i sprawozdań likwidatora występuje z wnioskiem o wykreślenie Związku   z systemu informacyjnego gospodarowania wodami.

 

 

 

Rozdział IX

 

Postanowienia końcowe

 

§ 42

 

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.